Bettembourg
Commune

Mobilitéitswoch 2017 – BEETEBUERG
„Zesumme mobil, besser virukommen“
Aktivitéiteprogramm fir 2017:
Dënschdes, den 12. September 2017 vu 15 bis 19 Auer 
Vëlooccasiounsmaart um Beetebuerger Maart
Expo a Verkaf vu Vëloen.
(Aschreiwung obligatoresch bis den 8. September 2017 beim Ëmweltservice um 
51 80 80 – 247/248 oder per e-mail op ecologie@bettembourg.lu)
Kommt eis Vël’OK-Elektrovëloen entdecken, déi Iech gratis zur Verfügung stinn a schreiwt Iech op der Platz an !
Op der Kiercheplaz an der rte d‘Esch
Organisatioun : Gemeng Beetebuerg + CIGL Esch
Freides, de 15. September 2017 ab 6.30 Auer
Verdeele vu Fairtrade Kaffi, Jus a Croissanten op der Gare zu Beetebuerg fir déi Leit ze éieren déi mam ëffentlechen Transport fueren.
Op der Gare zu Beetebuerg
Organisatioun : Mobilitéitskommissioun an Zesummenaarbecht mat der Gemeng
Vu Sonndes, de 17. September 2017 bis Samschdes, de 7. Oktober 2017
TOUR DU DUERF-All op de Vëlo ! 
Schreiwt Iech an op www.tourduduerf.lu
Organisatioun : Verkéiersverbond + Klimabündnis Lëtzebuerg
Sonndes, de 17. September 2017
Start um 10.00 Auer
2 Vëlostouren duerch de Bësch mam Mountainbike oder City Bike
- 1 Tour vun 30 km – 35 km 
- 1 Tour vun 10 bis 15 km
Treffpunkt : um 9h30 um Parking beim Fussballsterrain, rte de Mondorf
No denen 2 Vëlostier gëtt et e Maufel z’iessen.
Wichteg !: D’Kanner (bis 14 Joer mat) musse vun engem Erwuessenen begleet ginn. D’Droë vun engem Vëloshelm ass obligatoresch.
Schreiwt Iech bei der Beetebuerger Gemeng an:
Per Tel. 51 80 80-247/248 oder per e-mail : ecologie@bettembourg.lu.
Organisatioun : Gemeng Beetebuerg + Vëlo Club „La Vitesse“ Beetebuerg + Mobilitéitskommissioun
D’Matmaachen ass op eege Verantwortung.
Weider Informatiounen fannt Dir op eisem Internetsite www.bettembourg.lu ënnert der Rubrik „Mobilité“.
 

Plan d'activité:

Mardi, le 12 semptembre 2017 de 15h à 19h
Vente de vélos d'occasion sur le "Beetebuerger Maart"
Expo et vente de vélos (Inscription obligatoire jusqu'au 8 septembre 2017 au service de l'ecologie 51 80 80 – 247/248 ou par e-mail: ecologie@bettembourg.lu)

Découvrez nos Vël’OK-  E-bike, qui vous pouvez utilisez gratuitement. Inscription sur place! ("Kierchplaz" et la rue d'Esch.
Organisation: la commune Beetebuerg + CIGL Esch

Vendredi, le 15 septembre 2017 de 6h30
Distribution de café Fairtrade à la gare de Bettembourg aux gens, utilisant le transport public.
Organisation: la communauté de la mobilité en coopération avec la commune

De dimanche, le 17 septembre 2017 jusqu'au 7 octobre 2017
TOUR DU DUERF- All op de Vëlo ! 
Inscription sur www.tourduduerf.lu
Organisation : Verkéiersverbond + Klimabündnis Lëtzebuerg

Dimanche, le 17 septembre 2017
Depart à 10h, 2 tour de VTT ou City Bike, passant par la forêt:
- 1 Tour de 30 km – 35 km 
- 1 Tour de 10 bis 15 km
Lieu de rendez-vous: à 9h30 sur le parking prés du terrain de foot, rte de Mondorf.
Il l'aura quelque chose à manger après les tour.

Important! Les enfants (jusqu'au 14 ans inclus) devraient être accompagner par un adolescent. Un casque de vélo est obligatoire. 
Inscrieriez vous à la commune de Bettembourg: Par Tel. 51 80 80-247/248 oder par e-mail:ecologie@bettembourg.lu.
Organisation: la commune Beetebuerg + Vëlo Club „La Vitesse“ Beetebuerg + Mobilitéitskommissioun

 

 

 

 

Coordinateur national:
Avec le soutien de:
En collaboration avec: