Bissen
Commune

SAMSDES, DE 16. SEPTEMBER
Car Sharing & Elektromobilitéitsdag

Den eischten Dag hu mir mat puer Händler zesummen eng kleng Foire
fir Elektro- an Hybridgefierer organiséiert. Dir kennt Iech héi iwert déi
verschidden Autoen, Motorrieder a Vëloen informéieren an awer och
verschidde Gefierer testen.
Donierft ass CityMov mat engem Stand do fir hiert Konzept firzestellen,
an Iech äer Froen ze beäntweren.

Wou: Place Frounert (Ausstellung) & Place de l‘Attert (Test)
Wéini: 10.30 bis 17.00 Auer
-----------------------------------------------------------------------------------
SONNDES, DE 17. SEPTEMBER
Nohalteg an Ëmweltbewosst Navette fir d‘Marche Gourmande

Um 2. Dag stellt d‘Gemeng der Fanfare een Elektrobus als Navette. Esou
kenne sie d‘Leit Ëmweltbewosst vun A op B brengen.
Ee weidere Virdeel ass d‘Rou während dem Fueren. Natierlech duerfen
och Leit mat fueren déi net mat trëppelen.

Wou: Aal Sportshal (2, Chemin de Bousberg)
Wéini: 09.00 bis 12.00 Auer
------------------------------------------------------------------
MÉINDES, DEN 18. SEPTEMBER
De Schäfferot verdeelt Kaffee

Um 1. Dag vun der neier Woch verdeelt de Schäfferot als
Merci, un all déi Leit, déi mam ëffentlechen Transport fueren
ee gratis frësche Kaffi, Orangëjus an ee Kichelchen. Och Leit
déi Carsharing maachen, oder zesummen op d‘Aarbescht
fueren duerfen och gären dovunner profitéieren.

Wou: Busarrêten an der „route de Mersch“
an „route de Boevange“
Wéini: Ab 06.30 Auer
----------------------------------------------------------------------
DËNSCHDES, DEN 19. SEPTEMBER
Kanner-rallye

D‘Maison Relais vu Biissen organiséiert mat der Gemeng
ee Rallye duerch Duerf. Esou leiere d‘Kanner an och d‘Elteren
déi verschidde Méiglechkeete kennen, wéi een zu Fouss an
d‘Schoul ka kommen, an och wat eist Duerf ze bidden huet.
Op déi Kanner déi mat maache waart ee klenge Kaddo.

Wou: Bei der Maison Relais
Wéini: Ab 14.00 Auer
----------------------------------------------------------------------------------
MËTTWOCHS, DEN 20. SEPTEMBER
Konferenz Owend „Plan de Mobilité d‘entreprises“ an Aweihung vum "Sharing-Bus"

D‘Mobilitéitszentral hält eng Konferenz iwwert déi
verschidde Méiglechkeeten op d‘Aarbescht ze fueren, an ausserdeem
erkläert ginn wéi ee „Plan de Mobilité d‘entreprise“ ausgeseit.
Am Uschloss gëtt de „Sharing-Bus“ vun der Gemeng firgestallt an
ageweit.

Wou: Am Wonerbatti
Wéini: Ab 19.00 Auer
-----------------------------------------------------------------------------------
DONNESCHDES, DEN 21. SEPTEMBER
Aweihung Velospiste & Velosdag

Deen neien Deel vun der Vëlospist gëtt ageweit, an dofir invitéiere mir
jiddweree mat sengem Vëlo a Pafent ze komme fir déi nei Streck ze
testen. Et wäert och ee Vëlosverkeefer do sinn deen Iech berode kann.
Wou: A Pafent
Wéini: Ab 17.00 Auer
--------------------------------------------------------------------------------------
FREIDES, DEN 22. SEPTEMBER
Autofräien Dag mat „Concertsowend“

Den 22. September ass offiziell den „Autofräien Dag“. Nom grousse
Succès vum leschte Joer hëlt Biisser Gemeng erëm drun Deel, andeem
d‘Mierscherstrooss tëscht der „route de Finsterthal“ an der „rue des
Moulins“ vu 07.00 bis 19.00 komplett fir den Trafic gespaart gëtt.
De ganzen Dag iwwer ginn Aktivitéiten fir Grouss a Kleng ugebueden,
zB.: Sprangschlässer, Spiller an XXL an eng Gladiatorenarena.
Mir hunn och een Atelier wou Kanner mat ferngesteiert Solarbooter
fuere kennen.
Als Ofschloss gëtt ee Concert vun Biisser Museker mat hieren Bands op der Gemengeplaz organiséiert. Den „CLOSED ROAD MUSIC FESTIVAL“
Wou: Gemengeplaz & „route de Mersch“
Wéini: 09.00 bis 24.00 Auer

 

Samedi, le 16 septembre 
Car sharing et journée de la mobilité électrique 

Le premier jour, nous avons organisé en coopération avec quelque marchants une petite foire au sujet des véhicules hybride et électrique. Vous vous pourrez informer sur les différentes voitures, moto ou bicyclette et de même essayer quelqu'uns. En outre, CityMov sera présent en forme d'un stand et puisse répondre à tous vos questions. 
Où? Place Frounert (Foire) & Place de l‘Attert (Test)
Quand: 10.30 à 17.00h
----------------------------------------------------------------------------------

Dimanche, le 17 septembre
Une navette durable et écologique pour la Marche Gourmande

Pour la deuxième journée la commune met un bus électrique à disposition de la Fanfare, pour que les gens puissent être transportés écologiquement. Un autre davantage sera le silence pendant le trajet. Naturellement la navette peut aussi être utilisée par des gens qui ne font pas part de la promenade. 
Oú? 2, Chemin de Bousberg
Quand: 09.00 à 12.00h
------------------------------------------------------------------

Lundi, le 18 septembre
Le conseil de direction distribue du café

Au premier jour de la nouveau semaine le conseil de direction distribue à chacun utilisant le transport public un café, jus d'orange et un biscuit. Les gens utilisant du carsharing peuvent aussi en profiter.
Oú?: les arrêts de bus dans la route de Mersch et la route de Boevange
Quand: à partir de 06.30
----------------------------------------------------------------------

Mardi, le 19 septembre
Rallye pour les enfants

La maison Relais de Bissen organise en coopération avec la commune une rallye à travers le village. De cette façon les enfants et leurs parents peuvent découvrir différentes possibilités comment on peut aller à l’école et de même ils aperçurent ce que le village leurs offre. Chaque enfant participant recevait un petit cadeau.
Oú? Maison Relais
Quand: à partir de 14h
----------------------------------------------------------------------

Mercredi, le 20 septembre
Conférence "Plan de Mobilité d'entreprises et à la suit il y aura la présentation et l’inauguration du "Sharing-Bus"

La centrale de la mobilité présente une conférence aux sujet des différentes méthodes comment on puisse aller aux travail, en plus il explique un plan de mobilité d'entreprises. à la suite la commune présente et inaugure le "Sharing-Bus".
Oú? Au Wonerbatti
Quand? à partir de 19h
----------------------------------------------------------------------

Jeudi, le 21 septembre 
Inauguration de la piste de vélo et de la journée du vélo

La nouveau parti de la piste de vélo sera inaugurée et alors la commune invite chacun de l'essayer avec leur vélo. Il y aurait de même des vendeurs de bicyclette qui vous pourrez renseigner. 
Oú? à Pafent
Quand? à partir de 17h
----------------------------------------------------------------------

Vendredi, le 22 septembre
Journée sans voiture et soirée musicale

Le 22. septembre est la date officielle de la journée sans voiture. Après le grand succès de l’année passé, la commune continue de fermer la route de Mersch entre la route de Finsterthal et la rue des Moulins de 07.00 à 19.00 pour le trafic.Il aura des activités pour Grands et Petites travers toute la journée. Par exemple: Château gonflable et une aréna XXL de gladiateur. 
Il aura de même un atelier oú les enfants puissent conduire des bateau solaire téléguide.
Pour terminer un concert de musicien de Bissen sera organisé sur la place de la Commune. Le "CLOSED ROAD MUSIC FESTIVAL".
Oú? Place de la Commune & route de Mersch
Quand? 9h jusqu'à 24 heures

 

 

 

 

Coordinateur national:
Avec le soutien de:
En collaboration avec: