Contern
Commune

17/09/2017 13.00 – 18.00 Auer Grousse Velosdag Contern - Syren - Alzingen
Alzeng : Offiziell Ouverture, Stand City Mov', Presentatioun vun E-Bike an E-Car
Conter : Codéierungsstand fir de Velo vun der Police, Velosatelier vum Jugendhaus, Parcours an Tandem fueren vun der APE
Syren : BMX-Pist fir déi Jonk
18/09/2017 um 18.30 Auer zu Hesper : Aweiung vun der Tempo 30 Zone op enger Staatsstrooss zu Alzeng an der rue de Syren (Virun der Schoul). 
20/09/2017 vun 11.30 – 17.00 Fête de rencontre an der ZI bei Dussmann am Kader vu Plan mobilité entreprises
22/09/2017 vun 07.00 – 08.30 Auer zu Conter, Hesper a Weiler-la-Tour
Mueres verdeele mir Croissanten op de Busarrêten fir Iech Merci ze soen dass dir op den ëffentlechen Transport zreckgräift.

 

17/09/2017 De 13.00 à 18.00 heures grande journée de la vélo, Conntern - Syren - Alzingen
Alzingen: Officielle Ouverture, Stand City Mov', Présentation d' E-Bike et d' E-Car
Conter: (Codeierungsstand?) pour le vélo de la police, atelier de vélo de la maison de jeune, parcours de tandem de la APE
Syren: Piste VTT pour les jeunes
18/09/2017 à 18h30 à Hesper: Inauguration de la zone Tempo 30 sur une route d'Alzeng, la rue de Syren (Devant l'école)
20/09/2017 de 11.30 - 17.00h Fête de rencontre dans la Zl chez Dussmann dans le cadre du plan de la mobilité des entreprises
22/09/2017 de 07.00 à 8.30 à Conter, Hesper et Weiler-la-Tour
Distribution de croissants sur les arrêts de bus pour dire merci pour l'utilisation du transport public

Coordinateur national:
Avec le soutien de:
En collaboration avec: