Mersch
Commune

D'Gemeng Miersch, zesummen mat 13 Gemengen aus der Regioun, organiséieren en Vëlosdag den 17. September fir Kleng an Grouss.

La commune de Mersch organisent avec les 13 communes de la région une journée de vélo, qui aura lieu le 17 septembre.

Coordinateur national:
Avec le soutien de:
En collaboration avec: