Kehlen
Mobilitéitsdag
Commune

Organisatioun vum Kielener Mobilitéitsdag mat Animatioun fir d'Kanner, Promotioun vun der Elektromobilitéit an der Mobilité douce, Méiglechkeet fir d'Testen vun E-Fortbewegungsmëttel, Rallye (ze gewannen ginn et flott Präisser) an e Geschécklechkeetsparcours organiséiert vun der Police Grand-Ducale.

Coordinateur national:
Avec le soutien de:
En collaboration avec: