Schifflange
Commune

Samschdes, den 16 September 2017

Am Kader vun der Braderie an vum Fest vun Integratioun:
Informatiouns Stand vum Verkéiersverbond zum Thema aktiv Mobilitéit
14.00- 17.00 Auer (Avenue de la Libération)
An Kooperatioun mam Klimateam ginn e-bikes an e-Trottinette presentéiert mat der Méiglechkeet déi och ze testen.14.00-17.00 Auer (rue de Hédange bei der Kirsch)

Densden, den 19 September 2017 
Presentatioun vun Gemengen Gefierer (Autoen, Vëloen, Trottinette) mat elektroneschem oder Gas Verbrauch
15.Auer (Gemengen Atelier)

Am laaf vun der Woch

Dekoratioun vun Bus Haisercher vun lokalen Associatiounen, déi den Bus Reseau vun Schëffleng
Distributioun vun engem Carnet mat Bus an Zuch Horairen (TICR, RGTR an CFL)
Distributioun vun enger detailléierter Broschür iwwert Mobilitéit zu Schëffleng
Participatioun am Tour de Duerf, organiséiert vum Klimabündnis Lëtzebuerg» (bis den 7 Oktober 2017).

Samedi, le 16 septembre 2017
 
Dans le cadre de la braderie et de la Fête de l’Intégration :
• Stand d’information du « Verkéiersverbond » sur le thème de la mobilité active 
14.00 – 17.00  heures (avenue de la Libération) 
• En collaboration avec le « Klimateam », présentation des pédélecs (e-bikes et e-trottinettes) de la commune avec possibilité de faire un test d’utilisation
14.00 – 17.00  heures (rue de Hédange près de l’Eglise)

Mardi, le 19 septembre 2017
• Présentation de véhicules communaux (voitures, bicyclettes, trottinettes) à consommation électrique ou à gaz
15.00 heures (ateliers communaux)

Au cours de la semaine
• Décoration des abris de bus par des associations locales, moyen de souligner les excellentes connections que connaît le réseau des bus à Schifflange. 
• Distribution d’un carnet regroupant les horaires des bus et des trains (TICE, RGTR et CFL)
• Distribution d’une brochure détaillée sur la mobilité à Schifflange
• Participation de la commune au « Tour du Duerf », organisé par le « Klimabündnis Lëtzebuerg» (jusqu’au 7 octobre 2017).
 

Coordinateur national:
Avec le soutien de:
En collaboration avec: