Walfer
Commune

- Participatioun beim Tour du Duerf zweschent dem 17. September a 7. Oktober 2017, organiséiert vum Klimabündnis Lëtzebuerg, Verkéiersverbond. E gemeinsamen Velostour gët och offeréiert, Datum / Auerzäit nach net bekannt.
Aschreiwungen fir den Tour du Duerf ennert 
www.tourduduerf.lu

- De 17. September fënnt och ee regionalen Velosrallye statt. Weider Infoen ennert www.walfer.lu

- Am Kader vun desem Velosrallye ass och een Infostand - dëst Joër bei der Pidal! -  iwwert Mobilitäet, Ausstellung vun der Gemeng hiiren Pedelecen an och vum Elektroauto. Och Infostand iwwert Fairtradeprodukter. Teilnehmer vum Rallye kréien och Gratis-Fairtradegedrenks.

 

-Participation à la Tour de Duerf entre le 17 septembre et le 7 octobre 2017, organisé par le Klimabündnis Lëtzebuerg, Verkéiersverbond. Un tour de vélo sera également offert, la date n'est pas encore certaine. Inscription pour la Tour de Duerf sous www.tourduduerf.lu

- Une rallye de vélo régional aura lieu le 17 septembre. Plus d'infos sous www.walfer.lu

- Dans le cadre de ce rallye de vélo, il aura aussi en point d'info - cet année prés de la Pidal!- concernant la mobilité, avec d'exposition des vélo électrique et de la voiture électrique de la commune. Il se trouve également un point d'infos sur des produits fairtrade. Une boisson fairtrade gratuite sera offerte aux participants du rallye. 

Coordinateur national:
Avec le soutien de:
En collaboration avec: