Mersch
De Vëlo am Zentrum
Commune

Geplangt ass 

  • D'Aweihung vun enger oder méi permanente Mesuren
  • E gréissere Vëlostour duerch d'Gemeng an d'Ëmgéigend
  • En autofräien Dag den 22. September
Coordinateur national:
Avec le soutien de:
En collaboration avec: