Dudelange
Dudelange Golden City?
Commune

Geplangt sinn:

  • 1 Woch Informatiounen iwwer alternativ Mobilitéitsformen an nohalteg Forttbeweegung
  • Aweihung vun enger oder méi permanente Mesuren an der nohalteger Mobilitéit.
  • En autofräien Dag den 22. September 2015

Domat qualifizéiert Diddeleng sech fir d'Auswiel vun den europäesche Stied, déi déi dräi Critèren vun der Europäescher Mobilitéitswoch erfëllen - Eng "Golden City"!

Coordinateur national:
Avec le soutien de:
En collaboration avec: